Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 41 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHÈO DƯỚI CHIỀU KÍCH THU NHẬP – CHI TIÊU VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG

Phan Thị Lan Trinh, Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Phạm Giao Tiểu Ái

Tóm tắt


Bài nghiên cứu này phân tích khía cạnh thu nhập - chi tiêu của hộ nghèo tại tỉnh Bình Dương từ số liệu khảo sát 900 hộ nghèo và cận nghèo. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập của hộ nghèo tại Bình Dương cao hơn mức trung bình của cả nước, dao động ở mức 4,319,707 đồng/tháng tuy nhiên mức thu nhập còn chưa ổn định; hơn 60% hộ cho rằng chi tiêu của họ vẫn còn phải chi trả bằng các nguồn khác. Bài viết cũng tiến hành phân tích các chính sách tài chính hiện đang được áp dụng để hỗ trợ phát triển sinh kế cho hộ nghèo, đánh giá mức độ hiệu quả của các chính sách này cũng như đưa ra những hạn chế của chính sách thông qua các cuộc phỏng vấn sâu và đề xuất các giải pháp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433