Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 43 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA TRONG ĐỊA DANH TỈNH KHÁNH HÒA

Huỳnh Lê Chi Hải

Tóm tắt


Vấn đề địa danh được các nhà ngôn ngữ học trên thế giới tìm hiểu từ rất sớm. Trong địa danh học, bên cạnh các vấn đề nghiên cứu như cấu tạo địa danh, phương thức định danh, nguồn gốc và ý nghĩa của địa danh thì vấn đề nghiên cứu địa danh trên bình diện ngôn ngữ và văn hóa đang là hướng nghiên cứu mới được nhiều nhà địa danh học quan tâm. Sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành ngôn ngữ - văn hóa, bài báo này nghiên cứu các hiện tượng văn hóa được phản ánh thông qua địa danh. Chúng tôi trình bày những hiện tượng văn hóa địa phương như không gian văn hóa, giá trị văn hóa lịch sử, quá trình di trú và văn hóa sản xuất ở Khánh Hòa được phản ánh thông qua địa danh. Việc nghiên cứu này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về vùng đất và con người Khánh Hòa.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433