Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 38 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng phương pháp quang phổ đạo hàm để xác định đồng thời paracetamol và ibuprofen trong dược phẩm

Thủy Châu Tờ, Lê Thị Huỳnh Như

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định đồng thời paracetamol và ibuprofen trong dược phẩm bằng phương pháp quang phổ đạo hàm. Chất chuẩn và mẫu được hòa tan trong dung dịch đệm photphat pH 7,2. Phạm vi quét phổ trong khoảng bước sóng 208 – 290 nm, bước sóng định lượng paracetamol là 222,6 nm và ibuprofen là 216,6 nm. Độ tin cậy của phương pháp phân tích được khẳng định thông qua độ lặp lại (paracetamol: RSD = 0,6%; ibuprofen: RSD = 0,8%) và độ đúng (paracetamol: Rev = 96,1 – 102%; ibuprofen: Rev = 97,2 – 100%). Phương pháp đã được áp dụng thành công để xác định đồng thời paracetamol và ibuprofen trong thuốc viên nang Ditanavic.


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433