Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 38 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điều chế vật liệu La/Fe-Bentonite và ứng dựng xử lý xanh methylene trong nước

Bùi Văn Thắng, Lê Thanh Châu, Nguyễn Minh Thảo, Trần Thị Xuân Mai

Tóm tắt


Vật liệu La/Fe-Bent được điều chế bằng phương pháp trao đổi ion đơn giản và được ứng dụng để xử lý xanh methylene (MB) trong nước. Tính chất đặc trưng của vật liệu được đánh giá bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như XRD, phân tích nhiệt, FTIR và BET. Sự có mặt của La làm tăng cường khả năng xử lý MB của vật liệu La/Fe-Bent ở cả pH trung tính và cao hơn. Hiệu suất loại bỏ MB trên 99% chỉ sau 1 giờ và đã đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xử lý MB như pH, lượng chất xúc tác, lượng H2O2, tỷ lệ mol Fe/La trong chất xúc tác.

 Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433