Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 36 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Miếu, hội quán của người Hoa ở Đông Nam Bộ trước tác động của quá trình đô thị hóa

Đào Vĩnh Hợp, Võ Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Trong tiến trình định cư của người Hoa tại Việt Nam, vùng đất Đông Nam Bộ có vai trò rất quan trọng. Hơn 300 năm qua, cộng đồng người Hoa đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của vùng đất này. Một trong số các di sản mà họ để lại là các miếu, hội quán. Đây là những công trình kiến trúc đặc sắc, có giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, đánh dấu sự định cư và phát triển của người Hoa, đồng thời phản ánh các giai đoạn lịch sử vùng đất. Trên đà phát triển toàn diện và đô thị hóa mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Bộ hiện nay, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị của những di sản văn hoá trở thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Các miếu, hội quán của người Hoa cần được bảo tồn, gìn giữ tốt để trở thành những giá trị vật chất, tinh thần vô giá cho sự phát triển bền vững của vùng đất phương Nam.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433