Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 35 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát chất lượng nước ao nuôi cá tra công nghiệp phục vụ quản lý chất lượng ao nuôi

Lê Hoàng Nam, Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Võ Châu Ngân

Tóm tắt


Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá chất lượng nước ao nuôi cá tra công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Bình - tỉnh Đồng Tháp. Tổng cộng 04 vùng nuôi được chọn để thu thập mẫu phân tích các thông số chất lượng nước ao nuôi theo độ tuổi cá. Kết quả đánh giá diễn biến chất lượng nước ao nuôi cho thấy hầu hết các thông số vật lý (nhiệt độ, pH, TSS) và hóa học (DO, BOD5, COD) vẫn nằm trong ngưỡng cho phép; các thông số về dưỡng chất (Ntổng, Ptổng) và vi sinh (tổng Coliform) không đạt yêu cầu xả thải được quy định tại QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Khi độ tuổi cá càng lớn thì hàm lượng vật chất hữu cơ trong ao tăng lên (tăng thức ăn dư thừa, chất thải của cá...) làm cho chất lượng nước ao nuôi càng ô nhiễm. Lượng nước ô nhiễm này nếu thải trực tiếp sẽ gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận, do đó cần có biện pháp quản lý và xử lý thích hợp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433