Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 35 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xử lý chất ô nhiễm hữu cơ nguồn gốc phenol trong nước thải bằng quá trình oxi hóa tiên tiến dưới tác dụng của phức xúc

Lê Thị Hồng Thúy, Quảng Thị Cẩm Quyên, Lê Thị Đào

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu các yếu tố ánh hưởng đến quá trình oxi hóa tiên tiến (AOP) phân hủy phenol dưới tác dụng của phức xúc tác Mn(Acry)2+. Tác nhân oxi hóa phenol được sử dụng là H2O2 do nó là chất oxi hóa mạnh, không độc hại, giá thành rẻ. Mặt khác, oxi hóa bằng H2O2 chỉ tạo ta một sản phẩm phụ duy nhất là H2O. Bằng quy hoạch toàn phần ba yếu tố, kết quả nghiên cứu thực nghiệm đã tìm ra các thông số tối ưu trong quy trình xử lý chất ô nhiễm hữu cơ nguồn gốc phenol trong nước thải đưới tác dụng của phức xúc tác Mn(Acry)2+.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433