Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 34 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề về đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực ở An Giang trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Tóm tắt


An Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, An Giang có chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, khả năng làm việc của người lao động chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển và đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi mực tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Để khắc phục tình hình này, Đảng bộ và chính quyền tỉnh An Giang đã tích cực, chủ động đổi mới, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao tỷ lệ người lao động qua đào tạo trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề, chú trọng phát triển mạng lưới dạy nghề và đào tạo đại học. Các giải pháp phát triển giáo dục đào tạo được kết hợp chặt chẽ với việc sử dụng nguồn nhân lực qua điều động, phân bố trên sở sở khoa học và thực tiễn của từng địa phương, từng ngành. Những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang trong đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực những năm đầu thực hiện cộng cuộc đổi mới tuy chuyển động còn chậm, kết quả chưa cao nhưng đã tạo được những tiền đề quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực của địa phương khi bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433