Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 32 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá khả năng chống cắt của dầm cao bê tông cốt thép bằng mô hình simplified softened strut and tie

Trần Đăng Bảo

Tóm tắt


Mô hình giàn ảo đã được ứng dụng rộng rãi vào việc tính toán và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép và được qui định cụ thể trong tiêu chuẩn thiết kế ACI 318-14. Mô hình giàn ảo chỉ xét đến điều kiện cân bằng về lực, bỏ qua điều kiện cân bằng về biến dạng. Mô hình “Softened Strut and Tie” xét đến đồng thời điều kiện cân bằng về lực, biến dạng và điều kiện tương thích khi đánh giá khả năng chống cắt của dầm cao bê tông cốt thép. Tuy nhiên việc tính toán với mô hình này khá phức tạp. Bài báo này giới thiệu một phương pháp đơn giản hơn dựa trên mô hình “Softened Strut and Tie”, được gọi  là mô hình “Simplified Softened Strut and Tie”. Kết quả tính toán khả năng chống cắt của dầm cao bê tông cốt thép sử dụng mô hình “Simplified Softened Strut and Tie” và mô hình giào ảo của ACI 318-14 được so sánh với kết quả thực nghiệm. Kết quả so sánh cho thấy mô hình “Simplified Softened Strut and Tie” cho kết quả chính xác hơn mô hình giàn ảo.     


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433