Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 32 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô phỏng các hạng mục phát triển tác động thấp cho hệ thống thoát nước mưa đô thị

Hồ Tuấn Đức, Nguyễn Thu Hà

Tóm tắt


Nội dung bài báo nhằm nhấn mạnh khả năng của các hạng mục phát triển tác động thấp (LID) phục vụ cho vấn đề thoát nước mưa đô thị tại Việt Nam. Thông qua phần mềm quản lý nước mưa SWMM, diễn biến mực nước trong hồ điều hòa và hiệu quả cải thiện chất lượng nước mưa chảy mặt của một số loại giải pháp điều hòa được đánh giá. Kết quả thu được hướng tới khả năng hỗ trợ việc lựa chọn và thiết kế giải pháp giảm ngập cho các khu đô thị đã xây dựng và thiết kế hệ thống thoát nước mưa theo hướng phát triển bền vững cho các khu đô thị mới.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433