Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 32 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của ăn mòn dầm thép đến khả năng chịu lực của cầu thép - bê tông cốt thép liên hợp giản đơn dưới tác dụng của hoạt tải xe

Hồ Sĩ Vị, Nguyễn Danh Thắng, Hồ Thu Hiền

Tóm tắt


Hiện nay rất nhiều cầu thép đã và đang được xây dựng tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao. Trong số đó, không ít cầu nằm ở các vùng ven biển chịu sự ăn mòn mãnh liệt dưới tác dụng của môi trường, nhiệt độ… Chính vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng ăn mòn của dầm thép đến khả năng chịu lực của cầu thép là vô cùng quan trọng và cấp bách nhằm mục đích đánh giá sự tác động của việc suy giảm tiết diện dầm do ăn mòn đến khả năng làm việc của cầu. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm làm rõ vấn đề trên thông qua việc phân tích mô hình phần tử hữu hạn của cầu bằng phần mềm MIDAS/Civil 2011. Kết quả thu được có thể được sử dụng để dự đoán được xu hướng và mức độ suy giảm khả năng chịu lực của dầm thép dưới tác dụng của ăn mòn, từ đó đề ra các biện pháp duy tu, bảo dưỡng nâng cao tuổi thọ của công trình cầu thép.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433