Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 32 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tác động của xe rơ moóc lên sự hoạt động của nút giao

Nguyễn Duy Phương, Võ Trọng Bộ, Trần Vũ Tự

Tóm tắt


Bài báo xây dựng mô phỏng, đánh giá sự ảnh hưởng của xe rơ moóc tại các nút giao trong môi trường giao thông xe máy ở Việt Nam bằng cách sử dụng phần mềm mô phỏng VISSIM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự tác động của xe container là đáng kể lên sự hoạt động của giao thông tại nút. Vận tốc của trung bình của các phương tiện ra vào nút giảm khi tăng thành phần xe container trong dòng xe, đặc biệt là vận tốc trung bình khi qua nút giảm 5.4% khi lưu lượng xe rơ moóc tăng lên 10% vào giờ cao điểm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433