Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 30 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát khả năng thu nhận proein từ rong đuôi chó trên nhánh sông Sài Gòn

Nguyễn Thị Liên, Hồ Thị Ngọc Diễm

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân tích mẫu nước và khảo sát các thông số tối ưu trong quá trình trích ly protein từ rong đuôi chó ở nhánh sông Sài Gòn (đường Võ Văn Bích, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) nhằm tìm ra thông số trích ly protein tối ưu. Qua nghiên cứu, chúng tôi đã đưa ra các điều kiện tối ưu cho quá trình trích ly protein từ rong đuôi chó bằng NaOH 1%, tỷ lệ NaOH: rong là 20:1, nhiệt độ trích ly là 50oC, thời gian trích ly là 60 phút.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433