Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 29 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao ở Đà Lạt – Thành tựu và bài học kinh nghiệm

Ngô Thành Vinh

Tóm tắt


Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở thành phố Đà Lạt đang ngày càng được mở rộng và được người dân quan tâm. Bằng nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ, đào tạo, tập huấn cho người nông dân, doanh nghiệp, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao, góp phần nâng cao đời sống người nông dân và khẳng định việc chuyển đổi này là hướng đi đúng đắn, kịp thời của thành phố Đà Lạt. Bài viết trình bày quá trình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, đánh giá kết quả và đúc kết những bài học kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao từ thực tiễn của thành phố Đà Lạt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433