Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 28 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu sự thay đổi bờ biển đảo Phú Quốc giai đoạn 1973 – 2010

Đặng Thị Ngọc Thủy

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu biến động đường bờ biển đảo Phú Quốc giai đoạn 1973 – 2010. Áp dụng phương pháp nghiên cứu viễn thám và hệ thống thông tin địa lý GIS, với sự hỗ trợ của 2 công cụ ENVI 4.4 và ArcGIS 10, đề tài đã sử dụng nhiều dữ liệu ảnh vệ tinh và bản đồ địa hình để thành lập các bản đồ biến động đường bờ theo 5 giai đoạn nhỏ của chuỗi thời gian nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tương ứng với từng giai đoạn 1973 – 1979, 1979 – 1992, 1992 2001, 2001 – 2005 và 2005 – 2010, xu hướng biến động đường bờ biển như sau: xói lở, xói lở, xói lở, bồi tụ và bồi tụ. Xu thế chung của giai đoạn 1973 – 2010 là xói lở, với tốc độ xói lở 0,82 m/năm. Tổng diện tích xói lở gấp gần 3 lần tổng diện tích bồi tụ trong suốt giai đoạn này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433