Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 26 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao vai trò của tổ chức lập quy Việt Nam đáp ứng xu thế hội nhập kế toán quốc tế

Trần Quốc Thịnh

Tóm tắt


Việt Nam đang thiết lập các hành lang pháp lý chung nhất theo thông lệ các nước nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính để phù hợp với thông lệ các quốc gia trên thế giới. Để đạt được thành quả đó phải kể đến vai trò của tổ chức lập quy trong việc ban hành các chính sách liên quan đến kế toán. Trong bài viết, tác giả phân tích, đánh giá những vấn đề liên quan vai trò của tổ chức lập quy quốc tế để đúc kết một số kinh nghiệm tiêu biểu cho Việt Nam, đồng thời đánh giá thực trạng tổ chức lập quy của Việt Nam để nhìn nhận đúng bản chất vấn đề để từ đó đề xuất một số giải pháp thiết thực cho Việt Nam để góp phần hoàn thiện tổ chức lập quy phù hợp với thông lệ quốc tế đáp ứng xu thế hội nhập kinh tế với các quốc gia trong khu vực và quốc tế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433