Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 25 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng bóc vỏ của tiêu đen (piper nigrum l.)

Trần Ngọc Hùng, Trần Thị Ngọc Như, Trương Ngọc Loan

Tóm tắt


So với tiêu đen, sản phẩm tiêu trắng có giá trị cao hơn và được nhiều thị trường trên thế giới ưa chuộng. Tuy nhiên quy trình sản xuất tiêu trắng hiện nay còn nhiều hạn chế về mặt thời gian và lượng nước tiêu tốn. Nhằm từng bước cải thiện những vấn đề này, chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình bóc vỏ của tiêu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiêu đen có thể đạt tỷ lệ bóc vỏ 90,2% sau 48 giờ ngâm trong nước. Tỷ lệ tiêu : nước là 1:1, nhiệt độ thuận lợi nhất cho quá trình bóc vỏ là 35oC. Hàm lượng piperine trong sản phẩm đạt 6,58%. Kết quả nghiên cứu đang được thử nghiệm tiến hành trên những quy mô lớn hơn và tiến tới xây dựng quy trình sản xuất tiêu trắng hoàn chỉnh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433