Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 22 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dấu ấn Phật giáo Nam tông (Theravada) trong lễ hội truyền thống của người Khmer Campuchia

Nguyễn Thị Vân

Tóm tắt


Người Khmer Campuchia có nền văn hóa chứa đựng nhiều giá trị tinh hoa đặc sắc về vật chất và tinh thần. Một trong những thành tố của nền văn hóa chính là lễ hội truyền thống. Các lễ hội truyền thống không chỉ mang yếu tố tâm linh, sinh hoạt cộng đồng, mà nó còn thể hiện nhu cầu hưởng thụ văn hóa, sáng tạo của của người Khmer Campuchia. Lễ hội truyền thống của người Khmer Campuchia luôn gắn chặt với truyền thuyết, nghi thức của Phật giáo Nam tông bằng những việc như: cúng dường, làm việc thiện, tạo phúc đức, tắm tượng Phật, tắm cho ông bà, tổ tiên… Phật giáo Nam Tông có vai trò rất quan trọng trong đời sống của người Campuchia.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433