Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 20 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng - kinh nghiệm các nước phát triển và giải pháp cho các ngân hàng ở Việt Nam

Huỳnh Công Danh

Tóm tắt


Hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng là một xu thế phát triển tất yếu khách quan, đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động nghiên cứu để thích ứng và xem đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập tài chính quốc tế. Trong những năm gần đây, trên thế giới đã có nhiều thương vụ sáp nhập ngân hàng thành công nhưng cũng có những thương vụ thất bại. Từ những thành công và thất bại của hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng trên thế giới, các ngân hàng Việt Nam cần đúc kết các bài học kinh nghiệm trong các vấn đề: xác định các nhân tố tác động đến hoạt động mua bán, sáp nhập, thông tin và kinh nghiệm cần thiết để nhận diện bên mua tiềm năng, sử dụng đội ngũ tư vấn, trên tinh thần hợp tác để có một mức giá hợp lý cho cả bên mua và bên bán, tìm hiểu kỹ vấn đề pháp lý trước khi thực hiện giao dịch, chuẩn bị các vấn đề sau mua bán sáp nhập, nghiên cứu kinh nghiệm về luật, cách kiểm soát, phát huy hiệu quả phối hợp trong việc quản lý và điều hành của mạng an toàn tài chính quốc gia.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433