Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 20 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam dưới góc nhìn sự cần thiết và chủ trương thực hiện của Đảng

Nguyễn Văn Chiển

Tóm tắt


Mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng chuyển đổi trong thời gian qua đã vấp phải giới hạn và bộc lộ những bất cập. Mức tăng trưởng của nền kinh tế chủ yếu dựa vào gia tăng các nhân tố đầu vào có tính chất truyền thống. Tăng trưởng kinh tế mới chủ yếu dựa vào các ngành công nghiệp và nông nghiệp. Tăng trưởng kinh tế lấy doanh nghiệp nhà nước làm động lực, trọng tâm, trong khi khu vực này hoạt động kém hiệu quả. Cơ cấu đầu tư bất hợp lý, hiệu quả đầu tư thấp, nhất là đầu tư công. Thể chế điều hành nền kinh tế nhiều bất cập. Hậu quả là nền kinh tế kém hiệu quả, năng lực cạnh tranh yếu kém, mất cân đối vĩ mô trầm trọng. Từ khi thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta đến nay đã được gần ba năm, chúng ta đã “gặt hái” được những kết quả bước đầu đáng khích lệ như: giảm vốn, tăng hiệu quả đầu tư, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, bước đầu tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433