Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 18 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm sinh trưởng của gà tre trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương

Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Thị Ngọc

Tóm tắt


Bài báo này trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng của gà tre trong điều kiện nuôi thả vườn tại huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương). Kết quả nghiên cứu 32 cá thể gà tre từ 0 đến 16 tuần tuổi cho thấy: chiều dài sọ, chiều dài thân, chiều dài bàn chân, chiều dài lườn và số đo vòng ngực tăng dần qua các tuần tuổi. Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối khối lượng đạt giá trị trung bình là 1,48g/ngày. Tốc độ tăng trưởng khối lượng tương đối đạt 162,04%. Giữa khối lượng cơ thể với chiều dài thân và số đo vòng ngực có mối tương quan chặt và rất chặt, dao động từ +0.6 đến +0.87.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433