Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 19 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách phát triển nông nghiệp công nghệ cao - nghiên cứu vận dụng tại tỉnh Đắk Nông

Lê Đăng Lăng, Lê Tấn Bửu, Nguyễn Thị Thu Hương

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm gợi ý một số định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắk Nông dựa trên các văn bản pháp lý. Thông qua phương pháp tổng hợp và phân tích 20 Nghị quyết, Luật, Nghị định, Quyết định của Hội nghị Trung ương, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng, bài viết đúc kết lại cơ sở pháp lý, những định hướng phát triển, những hỗ trợ cũng như một số lưu ý cho quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Kết quả phân tích những văn bản pháp lý này có ý nghĩa góp phần giúp cho những nhà nghiên cứu, nhà quản lý và cả những đối tượng đang và sẽ tham gia vào quá trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao nói chung, tại Đắk Nông nói riêng có cái nhìn tổng thể và có cơ sở về thực trạng các văn bản pháp lý có ảnh hưởng đến quá trình này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433