Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 1 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc sắc trong điển hình Thúy Kiều của Nguyễn Du

Hoàng Trọng Quyền

Tóm tắt


Hình tượng Thúy Kiều trong kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du là nhân vật điển hình bất tử. Từ trước đến nay, các nhà nghiên cứu thường chỉ xem xét hình tượng này ở mặt loại hình và cấu trúc cơ học nên ít nhiều làm giảm giá trị của nó. Để hiểu đúng hơn về giá trị tư tưởng và thẩm mĩ của hình tượng Thúy Kiều, trong bài viết này, chúng tôi tiếp cận vấn đề từ tính hệ thống tổng hợp thẩm mĩ, từ tiếp nhận văn học, và đặc biệt là từ những mối quan hệ thẩm mĩ của hình tượng trên nền văn hóa Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433