Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bình Dương trong kháng chiến chống Pháp xâm lược 1945-1954: Những sự kiện lịch sử quan trọng

Hà Minh Hồng

Tóm tắt


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái xâm lược (1945 – 1954), tỉnh Bình Dương (Thủ Dầu Một – Thủ Biên) là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, toát lên những nét riêng của mảnh đất cửa ngõ miền Đông Nam Bộ. Đó là hành trang quan trọng để Thủ Dầu Một – Thủ Biên – Bình Dương đem vào thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đó cũng chính là truyền thống quý báu để các thế hệ ở Bình Dương hôm nay giữ gìn và phát huy trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433