Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cách đặt tên người Việt ở Nam Bộ

Hồ Xuân Tuyên

Tóm tắt


Tên người Việt Nam có thể qui thành hai loại chính: chính danh và phụ danh. Chính danh là tên được ghi trong sổ bộ nhà nước. Phụ danh là tên có thêm ngoài chính danh. Nhìn chung, tên của người Việt ở Nam Bộ so với tên người Việt có những điểm chung nhưng cũng có những điểm khác biệt. Bài viết này phân tích một phần sự khác biệt ấy ở tên chính danh và một số loại tên thuộc phụ danh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433