Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số giải pháp xây dựng thương hiệu mạnh tại Việt Nam từ thực tiễn phát triển sản phẩm Trà Xanh Không Độ

Lê Đăng Lăng, Bùi Nhật Lệ Uyên

Tóm tắt


Xây dựng thương hiệu mạnh là một chiến lược rất quan trọng tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, xây dựng thương hiệu không phải đặt tên cho sản phẩm hay chỉ quảng cáo. Để xây dựng được thương hiệu mạnh công ty cần hiểu rõ vai trò và lợi ích của thương hiệu mạnh. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích tình huống và phỏng vấn chuyên sâu nhằm làm rõ những lợi ích mà thương hiệu mạnh mang lại và qui trình xây dựng thương hiệu mạnh cũng như đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng thương hiệu mạnh thông qua nghiên cứu trường hợp xây dựng thương hiệu sản phẩm Trà Xanh Không Độ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433