Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giá trị Nhật Bản - một góc nhìn

Ngô Văn Lệ

Tóm tắt


Trong bài viết này, chúng tôi cố gắng đi tìm giá trị Nhật Bản, dựa vào hai giai đoạn được xem là quan trọng nhất đối với sự phát triển của Nhật Bản ở thời cận – hiện đại lịch sử Nhật Bản. Ở giai đoạn Minh Trị Duy Tân giá trị Nhật Bản được thể hiện ở chỗ là mạnh dạn trút bỏ những gì không còn phù hợp cho sự phát triển của đất nước hướng tới một cuộc cải cách. Trên con đường tiến hóa chung của lịch sử nhân loại, Nhật Bản đã tìm cho mình một con đường đi riêng dựa vào những tính đặc thù của lịch sử và điều kiện tự nhiên, tạo bước đột phá làm nên một kì tích, mà không phải tộc người nào trong bối cảnh như vậy có thể làm được. Ở giai đoạn sau năm 1945, ngoài những giá trị kế thừa của giai đoạn phát triển trước, còn là những giá trị làm nên bản sắc văn hóa tộc người Nhật trong bối cảnh mới. Giá trị Nhật Bản là tất cả những gì làm nên bản sắc văn hóa tộc người trong suốt chiều dài lịch sử. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433