Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mấy vấn đề về đời sống công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa qua thực tiễn tỉnh Bình Dương

Đỗ Minh Tứ

Tóm tắt


Thông qua việc khảo sát về sự phát triển số lượng, đời sống vật chất, đời sống tinh thần của công nhân công nghiệp ở tỉnh Bình Dương trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, bài báo của chúng tôi nêu lên một số đề cần khắc trong việc chăm lo phát triển đội ngũ công nhân. Những vấn đề nêu ra trong bài báo là cơ sở để các cấp Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Dương hoạch định chính sách đối với đội ngũ công nhân hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433