Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động tín dụng vi mô đến giảm nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Thạnh, Trần Ngọc Châu

Tóm tắt


Tín dụng vi mô đã trở thành công cụ chống lại nghèo đói trong một vài thập niên trở lại đây. Những giả định đưa ra khi người nghèo có thể tham gia tín dụng vi mô thì thu nhập hộ được cải thiện và có khả năng chống chọi những nhân tố gây tổn thương như bệnh tật, mất mùa...Mục tiêu chính của bài viết nhằm phân tích tác động của tín dụng vi mô (bao gồm: tín dụng ưu đãi và tín dụng nhỏ) đến giảm nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp phân tích hồi qui. Dữ liệu được thu thập 12 phường/xã thuộc 3 quận/huyện với 958 hộ bằng phương pháp đánh giá có sự tham gia của người dân và điều tra phỏng vấn sâu. Những bằng chứng nghiên cứu chỉ ra rằng tín dụng ưu đãi và tín dụng nhỏ tác động đến giảm nghèo sau khi hộ tiếp cận tín dụng. Tuy nhiên, tác động từ chương trình tín dụng nhỏ mạnh hơn so với tín dụng ưu đãi.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433