Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của truyền thông đến xây dựng thương hiệu

Lê Đăng Lăng, Lê Thị Kiều Như

Tóm tắt


Thực trạng hiện nay xây dựng thương hiệu là xu thế cần thiết để giúp cho doanh nghiệp tăng vị thế cạnh tranh và công tác này gắn liền với hoạt động truyền thông. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp hỗn hợp giữa nghiên cứu định tính thông qua thảo luận nhóm (08 người) với đối tượng là những người đang làm công tác Marketing và nghiên cứu định lượng bởi phương pháp phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi chi tiết (500 bảng) với đối tượng là các bạn trẻ độ tuổi 18-23 tại thành phố Hồ Chí Minh để phát hiện các yếu tố có chức năng truyền thông trong quá trình xây dựng thương hiệu. Kết quả nghiên cứu chỉ rõ các yếu tố sản phẩm, giá bán hàng và chiêu thị đều có chức năng truyền thông xây dựng thương hiệu, và trong mỗi yếu tố lại có các yếu tố thành phần có tác động khác nhau.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433