Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về vai trò dự báo thông tin của đơn vị cảm thán trong diễn ngôn Dù kê Khmer

Phan Thanh Bảo Trân

Tóm tắt


Với đối tượng khảo sát là hoạt động ngôn từ trong một loại hình nghệ thuật của tiếng Khmer là Dù kê, chúng tôi xem xét chức năng dự báo thông tin của đơn vị cảm thán. Qua ngữ liệu khảo sát về vai trò đánh dấu, dự báo thông tin của đơn vị cảm thán trong cấu trúc thông tin của diễn ngôn Khmer, sự kết hợp đơn vị cảm thán trong cấu trúc thông tin của diễn ngôn Dù kê Khmer và sự đánh dấu trọng âm, khoảng dừng dự báo thông tin của đơn vị cảm thán trong diễn ngôn Dù kê Khmer, chúng tôi đã tìm thấy vai trò dự báo thông tin và chứng minh được vai trò đó trong loại hình nghệ thuật Dù kê của người Khmer Nam Bộ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433