Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về lý thuyết nền của tổ chức Y tế Thế giới trong giáo dục kỹ năng sống

Phạm Quang Huy

Tóm tắt


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra mười yếu tố cốt lõi của chương trình giáo dục kĩ năng sống, được thể hiện qua mô hình 4-H (Head – Heart – Hands – Health). Từ mô hình này, các nước trên thế giới vận dụng theo điều kiện thực tiễn của mình để xây dựng chương trình giáo dục kĩ năng sống cho phù hợp. Ở Việt Nam, mô hình 4-H là định hướng quan trọng, là tài liệu cần thiết để chia sẻ, nhận định, vận dụng trong xây dựng chương trình giáo dục kĩ năng sống, lựa chọn phương pháp giảng dạy kĩ năng sống.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433